ΡΙΖΟΣ ΝΑΤΣ Α.Ε. - ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας, Τ.Κ. 545 00, Τ.Θ. 250, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310 755 828, 2310 780 937, Fax: 2310 755 826
RIZOS NUTS S.A. - Industrial Park of Neochorouda, Postal Code 545 00, P.O. Box 250, Thessaloniki, Greece , Τel: +30 2310 755 828, +30 2310 780 937, Fax: +30 2310 755 826